3.1. Nội dung triển khai gồm những gì?

Nội dung triển khai dịch vụ chứng thực tới các cơ quan thuộc hệ thống chính trị bao gồm những công việc sau:

·        Tư vấn triển khai và ứng dụng các dịch vụ chứng thực.

·        Cấu hình các thiết bị đường truyền dữ liệu tới Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ.

·        Cấp phát chứng thư số và phần mềm (client) ký tài liệu

·        Cài đặt phần mềm ký tại liệu

·        Hướng dẫn sử dụng phần mềm ký tài liệu.

·        Hướng dẫn tích hợp các dịch vụ chứng thực vào phần mềm nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước.

·        Tư vấn các vấn đề có liên quan khác.

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 6
ipv6 ready