3.2. Điều kiện triển khai như thế nào?

Để có thể triển khai hệ thống chứng thực, các cơ quan cần thỏa mãn một số điều kiện sau:

·        Có nhu cầu sử dụng hệ thống chứng thực để đảm bảo an toàn cho các giao dịch trên mạng.

·        Có bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin có khả năng hỗ trợ người dùng cuối.

·        Có hệ thống mạng nội bộ kết nối với mạng số liệu chuyên dùng các cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc mạng Internet.

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
ipv6 ready