1.8. Ứng dụng chứng thư số để làm gì?

Với chứng thư số người dùng có thể:

·        Xác định danh tính người dùng khi đăng nhập vào một hệ thống (xác thực).

·        Ký số các tài liệu Word, PDF hay một tệp liệu.

·        Mã hóa thông tin để đảm bảo bí mật khi gửi và nhận trên mạng.

·        Thực hiện các kênh liên lạc trao đổi thông tin bí mật với các thực thể trên mạng như thực hiện kênh liên lạc mật giữa người dùng với webserver.

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
ipv6 ready