1.3. Hệ thống chứng thực gồm những thành phần nào?

Hệ thống chứng thực gồm 2 thành phần:

·        Thành phần thực hiện các nhiệm vụ về quản lý chứng thư số như: đăng ký và phát hành, thu hồi ... chứng thư số.

·        Thành phần thực hiện chức năng xác định xem một chứng thư số có hợp lệ hay không

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
ipv6 ready