1.2. Tại sao lại phải sử dụng hệ thống chứng thực?

Hệ thống chứng thực cung cấp các dịch vụ đảm bảo an toàn cho các giao dịch thông qua mạng. Các dịch vụ cơ bản mà một hệ thống chứng thực cung cấp bao gồm:

Dịch vụ xác thực: nhằm xác định xem ai đang giao dịch với mình.

Dịch vụ bảo mật: đảm bảo tính bí mật của thông tin, người không có thẩm quyền không thể đọc được nội dung của thông tin.

Dịch vụ toàn vẹn: khẳng định thông tin có bị thay đổi hay không.

Dịch vụ chống chối bỏ: cung cấp các bằng chứng chống lại việc chối bỏ một hành động đã thực hiện hay đã diễn ra

Như vậy sử dụng hệ thống chứng thực sẽ đảm bảo, bí mật, toàn vẹn cho thông tin được truyền qua mạng, xác thực được người dùng và chống chối bỏ các hành động hay sự kiện đã xảy ra.

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 7
ipv6 ready