5. Nội dung hội thảo

Mục tiêu: thông tin đến cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước các nội dung có liên quan đến chữ ký số, chứng thực số phục vụ cho việc chuẩn bị triển khai ứng dụng chữ ký số bao gồm:

1. Cơ bản về chữ ký số, chứng thực số.

1.1. Sự cần thiết có chữ ký số

1.2. Chữ ký số

1.3. Chứng thực số

1.4. Ứng dụng chứng thực số

2. Triển khai ứng dụng chứng thực số chuyên dùng các cơ quan Nhà nước

2.1. Hệ thống chứng thực số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

2.2. Các thông tin về việc triển khai

3. Giới thiệu bộ sản phẩm GCA-01

4. Thảo luận (hỏi/đáp)

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
ipv6 ready