4. Chi phí đảm bảo

Ban Cơ yếu sẽ cấp phát mà không thu phí chứng thư số (thiết bị lưu khóa), phần mềm công cụ ký số. Các chi phí khác tùy thuộc vào quy mô, nhu cầu của mỗi cơ quan nhà nước (Bộ, Ngành, Tỉnh, Thành phố)  mà dự toán cho phù hợp.

Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 5
ipv6 ready