Ban Cơ yếu Chính phủ gửi văn bản về việc kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng chữ ký số trong cơ quan Nhà nước theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Theo chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm "chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng lộ trình, hướng dẫn kiểm tra đánh giá việc ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước các cấp"; thực hiện Quyết định số 3949/QĐ-BQP ngày 18/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Đoàn công tác nhằm phối hợp với quý Cơ quan thực hiện việc kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng chữ ký số trong thời gian vừa qua.
Download biểu mẫu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 3
ipv6 ready